Jak uzyskać pomoc pielęgniarki opieki długoterminowej

Usługi świadczone przez pielęgniarkę opieki terminowej mogą się okazać pomocne w sytuacji, w której opieka nad osobą starszą lub przewlekle chorą przekracza możliwości jej rodziny. Jej świadczenia po uprzednim spełnieniu określonych warunków mogą być opłacane ze środków publicznych. Są one wówczas przepisywane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kiedy warto starać się o świadczenia pielęgniarki opieki długoterminowej? To dobre rozwiązane wówczas, gdy osoba starsza czy przewlekle chora zostaje wypisana ze szpitala, lecz nie jest jeszcze w stanie samodzielnie funkcjonować. Z takich usług skorzystać można także wtedy, kiedy utrata sprawności oraz konieczność zagwarantowania należytej opieki jest poprzedzona pobytem w placówce medycznej.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że usługi pielęgniarki opieki długoterminowej nie są tym samym co te świadczone przez pielęgniarkę środowiskową. Różnią się one również od usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, jakie przyznawane są w ramach pomocy społecznej.

Rodzajów wsparcia opiekuńczego, jakie mogą być świadczone w warunkach domowych jest bardzo wiele. Różnią się one od siebie zakresem i zasadami przyjmowania, świadczenia oraz finansowania.

Za pielęgnacyjny oraz rehabilitacyjny wymiar opieki odpowiadają usługi pielęgniarstwa opieki długoterminowej w domu i rehabilitacji domowej. Są to świadczenia nieodpłatne, finansowane ze składek zdrowotnych gromadzonych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady ich przyjmowania oraz zakres czasowy są określone w ustawodawstwie medycznym.

Uprawnienie do skierowania usług pielęgniarstwa opieki długoterminowej posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo, niezbędne jest tutaj dołączenie stosownej dokumentacji medycznej określonej w rozporządzeniu. Decyzja lekarza POZ bazuje na diagnozie niesamodzielności według skali Barthel, która określa stopień samodzielności w wykonywaniu poszczególnych codziennych czynności. Chodzi tutaj między innymi o korzystanie z toalety, kąpiel, spożywanie posiłków, ubieranie się czy przemieszczanie. By móc skorzystać ze świadczeń opieki terminowej, pacjent musi mieć przyznane co najmniej 40 punktów w 100 — stopniowej skali.

Jakie są inne niż zbyt wysoki wynik na wspomnianej powyżej skali przesłanki wykluczające przyznanie świadczeń? Zalicza się do nich między innymi objęcie opieką przez hospicjum domowe, zakład opiekuńczy udzielający świadczeń zapewnionych w warunkach stacjonarnych czy zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci dorosłych i młodzieży wentylowanych mechanicznie, a także pozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

Zakres działań pielęgniarki opieki długoterminowej obejmuje między innymi przygotowanie świadczeniobiorcy oraz jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, świadczenia pielęgnacyjne, edukację zdrowotną oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych oraz pozyskiwaniu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

  • Podziel się tym postem

Zostaw komentarz